Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA (ostatnia aktualizacja: lipiec 2018 r.)

Ta witryna internetowa i/lub jej witryny i aplikacje mobilne („Witryna”) są własnością Besteffie („Firma”) i są przez nią obsługiwane. Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) mają zastosowanie do korzystania z tej Witryny. Każdy zakup jakichkolwiek produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem tej Witryny podlega Warunkom zakupu („Warunki zakupu”) na odpowiedniej stronie internetowej Spółki, która jest włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Ponadto korzystanie z tej Witryny podlega Oświadczeniu o ochronie prywatności, które jest włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

W całej Witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Firmy. Firma oferuje tę Witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej Witrynie, użytkownikowi, użytkownikowi, pod warunkiem akceptacji niniejszych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z tej Witryny oznacza zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie chcesz być związany niniejszymi Warunkami użytkowania, nie korzystaj z tej Witryny.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, WRAZ Z INFORMACJĄ O PRYWATNOŚCI ORAZ INNYMI POLITYKAMI LUB UMOWAMI, DO KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI, UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ I ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO OPISANE W SEKCJI ROZSTRZYGANIE SPORÓW PONIŻEJ.

Integralność danych

Oświadczasz, że wszystkie informacje, dane i inne materiały, które udostępniasz na tej Stronie lub Spółce w jakikolwiek inny sposób, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jesteś odpowiedzialny za aktualizację i poprawianie informacji, które podałeś w tej Witrynie, jeśli to konieczne.

Informacja o ochronie prywatności

Kopia Informacji o ochronie prywatności, która ma zastosowanie do gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i innego przetwarzania danych osobowych w tej Witrynie, znajduje się na stronie Besteffie. Wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie w inny sposób wszelkich danych osobowych, które uzyskamy na Twój temat (za pośrednictwem tej Witryny, e-mailem, telefonem lub w jakikolwiek inny sposób), zgodnie z warunkami Polityki prywatności.

Licencja i dostęp do witryny

Cała zawartość dostępna za pośrednictwem tej Witryny (w tym między innymi tekst, projekt, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio, pliki do pobrania, interfejsy, kod i oprogramowanie, a także ich wybór i układ) są wyłączną własnością i należą do Spółki, jej licencjodawców lub dostawców treści i są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi obowiązującymi przepisami.

Firma udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp do tej Witryny i korzystanie z niej do celów osobistych. O ile nie wskazano inaczej, możesz uzyskiwać dostęp, kopiować, pobierać i drukować treści dostępne w tej Witrynie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie modyfikujesz ani nie usuwasz żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych informacjach o prawach własności, które pojawiają się w treści . Firma lub jej licencjodawcy lub dostawcy treści zachowują pełny i kompletny tytuł do treści dostępnych w Witrynie, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, i udostępniają te treści użytkownikowi na podstawie licencji, która może zostać odwołana w dowolnym momencie według wyłącznego uznania Firmy. Firma surowo zabrania jakiegokolwiek innego wykorzystania jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Witryny, w tym między innymi:

jakiekolwiek pobieranie, kopiowanie lub inne wykorzystywanie treści lub Witryny do celów konkurencyjnych w stosunku do Spółki lub na korzyść innego sprzedawcy lub strony trzeciej;

jakiekolwiek buforowanie, nieautoryzowane tworzenie linków do Witryny lub umieszczanie w ramkach jakichkolwiek treści dostępnych w Witrynie;

wszelkie modyfikacje, dystrybucję, transmisję, wykonywanie, nadawanie, publikację, przesyłanie, licencjonowanie, inżynierię wsteczną, przekazywanie lub sprzedaż lub tworzenie dzieł pochodnych jakichkolwiek treści, produktów lub usług uzyskanych z Witryny, do których nie masz prawa udostępnić (takie jak własność intelektualna innej strony);

jakiekolwiek przesyłanie, publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy programowe lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności dowolnego komputera;

używanie jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania przeznaczonego do potajemnego przechwytywania lub uzyskiwania w inny sposób jakichkolwiek informacji (takich jak dane systemowe lub dane osobowe) z Witryny (w tym między innymi stosowanie jakichkolwiek technik „scraping” lub innych technik eksploracji danych, robotów lub podobnych danych narzędzia do zbierania i ekstrakcji); Lub

wszelkie działania, które nakładają lub mogą nakładać (według wyłącznego uznania Firmy) nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Firmy lub uszkadzają lub zakłócają prawidłowe działanie naszej infrastruktury.

Jesteś odpowiedzialny za uzyskanie dostępu do Witryny, a dostęp ten może wiązać się z opłatami stron trzecich (takimi jak dostawca usług internetowych lub opłaty za czas antenowy). Ponadto musisz zapewnić i jesteś odpowiedzialny za cały sprzęt niezbędny do uzyskania dostępu do Witryny. Nie możesz omijać żadnych środków, które zostały wdrożone w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do tej Witryny. Jakikolwiek nieautoryzowany dostęp użytkownika do Witryny (w tym każdy taki dostęp lub korzystanie, które w jakikolwiek sposób wiąże się z założeniem konta w Witrynie lub jakimkolwiek urządzeniem, którego można użyć w celu uzyskania dostępu do Witryny) powoduje wygaśnięcie pozwolenia lub licencji udzielonej użytkownikowi przez Firma.

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania rejestracji dowolnej osoby w tej Witrynie, usunięcia dowolnej osoby z tej Witryny i zakazania jakiejkolwiek osobie korzystania z tej Witryny z dowolnego powodu, a także do ograniczenia lub zakończenia dostępu do Witryny lub korzystania z niej w dowolnym momencie czas bez uprzedzenia. Firma nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie z treści dostępnych w tej Witrynie nie naruszy praw osób trzecich niepowiązanych z Firmą. Zakończenie dostępu lub korzystania nie zrzeka się ani nie wpływa na żadne inne prawa lub ulgi, do których Firma może być uprawniona, zgodnie z prawem lub na zasadach słuszności.

Treści, które przesyłasz

Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie treści, które możesz przesłać za pośrednictwem Witryny, w tym za zgodność z prawem, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie do takich treści. Nie możesz przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny żadnych treści, które są poufne, zastrzeżone, naruszają prawa do prywatności lub wizerunku, naruszają prawa własności intelektualnej, niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierające groźby, fałszywe, oszukańcze, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, wulgarne, bluźniercze, obraźliwe, napastliwe, nienawistne, rasistowskie, etniczne lub w inny sposób nieodpowiednie, w tym między innymi wszelkie treści, które zachęcają do zachowań stanowiących przestępstwo, naruszają prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodują odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa.

Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail lub innych informacji identyfikujących, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek treści.

W odniesieniu do wszelkich treści, które przesyłasz, publikujesz, przesyłasz, publikujesz lub w inny sposób udostępniasz za pośrednictwem Witryny (innej niż dane osobowe, które są przetwarzane zgodnie z Informacją o ochronie prywatności, udzielasz Spółce wieczystej, nieodwołalnej, nieterminowej, ogólnoświatowej , zbywalnej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na używanie, kopiowanie, dystrybucję, publiczne wyświetlanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych oraz udzielanie podlicencji na taką treść lub jakąkolwiek jej część w dowolnych mediach. Żadna taka treść nie będzie traktowana jako Niniejszym oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się, że: (i) żadne treści, które udostępniasz, nie zawierają niczego (w tym między innymi tekstu, obrazów, muzyki lub wideo), do których nie masz pełnego prawa licencji dla Firmy; oraz (ii) Firma może swobodnie korzystać ze swoich praw i/lub wdrażać Twoje treści, jeśli sobie tego życzy, bez uzyskiwania pozwolenia lub licencji od osób trzecich i bez odniesienia do Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby.

 

Spinki do mankietów

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn lub zasobów obsługiwanych przez osoby trzecie niezwiązane z Firmą. Linki te są udostępniane dla wygody użytkownika i jako dodatkowa droga dostępu do informacji w nich zawartych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach. Umieszczanie linków do innych witryn lub zasobów nie powinno być postrzegane jako popieranie treści witryn lub zasobów, do których prowadzą łącza. W przypadku korzystania z witryn lub zasobów, do których prowadzą łącza, mogą obowiązywać inne warunki i polityki prywatności. Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody, straty lub odpowiedzialność spowodowaną lub rzekomo spowodowaną przez lub w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, produktach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich powiązanych witryna lub zasób.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z WYJĄTKIEM INACZEJ WYRAŹNIE POSTANOWIONO W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUGI LUB WARUNKACH ZAKUPU, ORAZ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH INNYCH WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH WSZELKIE KWESTIE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, PRZYDATNOŚĆ HANDLOWA, PRZYDATNOŚĆ, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB NIENARUSZALNOŚCI JAKIEJKOLWIEK TREŚCI NA STRONACH LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON FIRMY, ORAZ GWARANCJE DOROZUMIANE Z KURSÓW WYKONYWANIA LUB PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI.

KORZYSTASZ Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. WITRYNA ORAZ MATERIAŁY, INFORMACJE, USŁUGI I PRODUKTY NA TEJ WITRYNIE SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTĘPU DO WITRYNY LUB DOWOLNEJ FUNKCJI LUB ICH CZĘŚCI W DOWOLNYM CZASIE. FIRMA WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE DOSTĘP DO WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW; ŻE STRONA BĘDZIE BEZPIECZNA; ŻE WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY UDOSTĘPNIA WITRYNĘ, BĘDZIE WOLNY OD WIRUSÓW; LUB ŻE INFORMACJE NA STRONIE BĘDĄ POPRAWNE, DOKŁADNE, ODPOWIEDNIE, PRZYDATNE, AKTUALNE, WIARYGODNE LUB W INNYM PRZYPADKU KOMPLETNE. JEŚLI POBRASZ JAKIEKOLWIEK TREŚCI Z TEJ STRONY, ROBISZ TO NA WŁASNE UZNANIE I RYZYKO. BĘDZIESZ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCE Z POBRANIA TAKIEJ TREŚCI. ŻADNE PORAD ANI INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY, KOMUNIKACJĘ Z OSOBAMI TRZECIMI ORAZ ZAKUP I KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN FIRMY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE INFORMACJE WYSYŁANE LUB OTRZYMANE PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY MOGĄ NIE BYĆ BEZPIECZNE I MOGĄ BYĆ PRZECHWYCONE PRZEZ NIEUPRAWNIONE STRONY. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE STRONA JEST UDOSTĘPNIANA BEZ OPŁAT. UZNAJĄC TO, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO (W TYM MIĘDZY INNYMI PRAWO OCHRONY KONSUMENTÓW), ANI FIRMA ANI JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY LUB DOSTAWCY TREŚCI OSÓB TRZECICH („STRONY SPÓŁKI”) NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z (1) TĄ WITRYNĄ LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ STRONĄ LUB ZASOBAMI, DO KTÓRYCH UZYSKASZ DOSTĘP PRZEZ LINK Z TEJ WITRYNY; (2) WSZELKIE DZIAŁANIA PODJĘTE LUB NIEPODJĘTE W WYNIKU KOMUNIKACJI, KTÓRE DO NAS WYSYŁASZ; (3) WSZELKIE PRODUKTY LUB USŁUGI UDOSTĘPNIONE LUB ZAKUPIONE ZA POŚREDNICTWEM WITRYN FIRMY, W TYM WSZELKIE SZKODY LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK KORZYSTANIA Z TAKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT); (4) JAKIEKOLWIEK OPÓŹNIENIA LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG REKLAMOWANYCH W WITRYNIE LUB UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (5) MODYFIKACJA, USUWANIE LUB USUWANIE JAKIEJKOLWIEK TREŚCI PRZESŁANEJ LUB UMIESZCZONEJ W WITRYNIE; LUB (6) JAKIEGOKOLWIEK KORZYSTANIA Z WITRYNY, OPARTE NA KONTRAKCIE, DELIKCIE, ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI STRONY SPÓŁKI ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI SZKODY. OCENA DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI JAKICHKOLWIEK OPINII, PORAD LUB INNYCH TREŚCI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB UZYSKANYCH Z POŁĄCZONEJ STRONY LUB ZASOBÓW JEST ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZY BEZ OGRANICZEŃ WSZELKICH SZKÓD LUB USZKODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKIEGOKOLWIEK AWARII, BŁĘDU, POMINIĘCIA, PRZERWY, USUNIĘCIA, WADY, OPÓŹNIENIA DZIAŁANIA LUB TRANSMISJI, WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, USZKODZENIA PLIKÓW, AWARII LINII KOMUNIKACYJNEJ, AWARII SIECI LUB SYSTEMU , UTRATY ZYSKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA, NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU, ZMIANY, UTRATY LUB WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK ZAPISÓW LUB DANYCH ORAZ JAKICHKOLWIEK INNYCH STRAT MATERIALNYCH LUB NIEMATERIALNYCH. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ANI FIRMA, ANI JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY LUB DOSTAWCY TREŚCI OSÓB TRZECICH NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ZNIEsławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie UŻYTKOWNIKA WITRYNY. ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU POWYŻSZYCH ROSZCZEŃ LUB JAKICHKOLWIEK SPORÓW Z FIRMĄ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

UŻYTKOWNIK I FIRMA WYRAŻAJĄ ZGODĘ, ŻE WSZELKIE PODSTAWY DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCE Z WITRYNY LUB ZWIĄZANE Z NIMI MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POSTANOWIENIA PRZYCZYNY DZIAŁAŃ LUB TRWAŁEGO WYGAŚNIĘCIA PODSTAWY DZIAŁAŃ. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA OKRESU OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE, CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Odszkodowania

Zrekompensujesz i zabezpieczysz Strony Spółki przed wszelkimi grzywnami, karami, zobowiązaniami, stratami i innymi szkodami dowolnego rodzaju (w tym honoraria prawników i ekspertów), poniesionymi przez Strony Spółki i takie strony, oraz bronić Stron Spółki i takich stron przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z (1) naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków i użytkowania; (2) naruszenie przez Ciebie Warunków zakupu; (4) popełnionego przez Ciebie oszustwa lub umyślnego niewłaściwego postępowania lub rażącego zaniedbania; lub (5) naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub praw osoby trzeciej. Strony Spółki będą kontrolować obronę przed wszelkimi roszczeniami, do których może mieć zastosowanie niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności, a w żadnym wypadku nie będziesz rozstrzygać żadnych roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Stron Spółki.

Komunikacji Elektronicznej

Korzystając z Witryny lub wysyłając e-maile do Firmy, komunikujesz się z Firmą drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wszelkich komunikatów związanych z korzystaniem z tej Witryny. Firma będzie komunikować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zamieszczając powiadomienia na tej Stronie. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty przekazywane Ci drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej. Wszystkie powiadomienia od Firmy przeznaczone do odbioru przez klienta będą uważane za dostarczone i skuteczne, gdy zostaną wysłane na adres e-mail podany przez użytkownika na którejkolwiek z Witryn Firmy.

Posty na stronie

Witryna może zapewniać użytkownikom możliwość wysyłania wiadomości pocztowych w Witrynie. Firma nie jest zobowiązana do przeglądania jakichkolwiek treści (w tym wiadomości) publikowanych lub wysyłanych za pośrednictwem Witryny przez użytkowników i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich treści. Firma, według własnego uznania, może monitorować, nie publikować ani nie usuwać takich treści.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Znaki towarowe, logo i znaki usług („Znaki”) wyświetlane w Witrynie są własnością Spółki lub jej licencjodawców lub dostawców treści lub innych stron. Użytkownikom lub osobom działającym w ich imieniu zabrania się używania jakichkolwiek Znaków do jakichkolwiek celów, w tym między innymi jako metatagów na innych stronach lub witrynach bez pisemnej zgody Firmy lub strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków. Nie możesz używać ramek ani wykorzystywać technik lub technologii ramek do umieszczania jakichkolwiek treści zawartych w Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. Co więcej, nie możesz wykorzystywać treści Witryny w żadnych metatagach ani żadnych innych technikach lub technologiach „ukrytego tekstu” bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Wszystkie treści (w tym wszelkie programy) dostępne w Witrynie lub za jej pośrednictwem są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi obowiązującymi przepisami.

Roszczenia z tytułu naruszenia własności intelektualnej

Firma szanuje własność intelektualną innych osób i prosimy naszych użytkowników o to samo. Niniejszym informujemy, że Firma przyjęła i rozsądnie wdrożyła politykę, która przewiduje zakończenie w odpowiednich okolicznościach użytkowników witryny, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich lub Twoje prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, przekaż Agentowi ds. nasz agent ds. praw autorskich):

elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, co do której twierdzisz, że została naruszona lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim w jednym witryna internetowa są objęte pojedynczym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich prac w tej witrynie;

identyfikacja materiału, który rzekomo narusza lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz opis, gdzie materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się w Witrynie ;

adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail;

twoje oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; I

oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne z prawdą oraz że jesteś właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Z agentem Spółki ds. zawiadomień o roszczeniach dotyczących praw autorskich lub innych naruszeń własności intelektualnej można skontaktować się w następujący sposób:

E-mailem: service@wygwhp.com

Firma może od czasu do czasu aktualizować te dane kontaktowe bez powiadomienia. Bieżące dane kontaktowe będziemy publikować w tej Witrynie.

Przetrwanie warunków po wygaśnięciu umowy

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania lub jakichkolwiek przeciwnych ogólnych zasad prawnych, wszelkie postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, które nakładają lub przewidują dalsze zobowiązania strony, pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków użytkowania.

Siła wyższa

Spółka jest zwolniona z wykonania na mocy niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków zakupu, w zakresie, w jakim jej wykonanie, w całości lub w części, jest uniemożliwione lub opóźnione w wyniku zdarzenia lub serii zdarzeń spowodowanych lub wynikających z od (1) warunków pogodowych lub innych żywiołów lub klęsk żywiołowych, (2) działań wojennych, aktów terroryzmu, powstania, zamieszek, zamieszek lub buntu, (3) kwarantann lub embarg, (4) strajków pracowniczych lub (5) inne przyczyny pozostające poza uzasadnioną kontrolą Spółki.

Ryzyko utraty

Przedmioty zakupione za pośrednictwem Witryny są wysyłane przez zewnętrznego przewoźnika zgodnie z umową o dostawę. W rezultacie ryzyko utraty i tytuł prawny do takich przedmiotów przechodzi na Ciebie w momencie dostarczenia przez nas przewoźnikowi.

Rozwiązywanie sporów

Korzystając z Witryny w jakikolwiek sposób, bezwarunkowo wyrażasz zgodę i zgadzasz się, że: (i) wszelkie spory, kontrowersje, różnice lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, w tym jej istnienie, ważność, interpretacja, wykonanie, naruszenie lub rozwiązanie, lub wszelkie spory dotyczące zobowiązań pozaumownych wynikających z nich lub z nimi związanych zostaną przekazane i ostatecznie rozstrzygnięte w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL obowiązującym w chwili złożenia Zawiadomienia o Arbitrażu; (ii) prawem niniejszej klauzuli arbitrażowej będzie prawo Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej („ Hongkong ”); (iii) miejscem arbitrażu będzie Hongkong; (iv) liczba arbitrów wynosi jeden, którzy są wyznaczani przez Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Hongkongu; oraz (v) postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim.

Ogólny

Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania lub Warunkach zakupu zostanie uznane za nieważne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, strony zgadzają się, że sąd powinien dążyć do realizacji intencji stron wyrażonej w postanowieniu , a niewykonalny warunek zostanie uznany za rozdzielny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków zakupu. Nagłówki sekcji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie ograniczają zakresu ani zakresu takiej sekcji. Niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu oraz relacje między Tobą a Firmą podlegają prawu Hongkongu, w zakresie, w jakim nie jest to zabronione lub niezgodne z prawem federalnym, bez względu na jego przepisy kolizyjne. W przypadku wszelkich działań, które nie podlegają arbitrażowi, każdy z nas wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądu znajdującego się w Hongkongu.

Niepodjęcie przez Spółkę działań w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków zakupu przez użytkownika lub inne osoby nie zrzeka się prawa Spółki do podjęcia działań w odniesieniu do kolejnych lub podobnych naruszeń. Jeśli jakakolwiek zawartość tej Witryny lub korzystanie z Witryny jest sprzeczne z prawem miejsca, w którym się znajdujesz, gdy uzyskujesz do niej dostęp, Witryna nie jest przeznaczona dla Ciebie i prosimy, abyś nie korzystał z Witryny. Jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z prawami obowiązującymi w Twojej jurysdykcji i przestrzeganie ich.

Firma nie gwarantuje, że podejmie działania przeciwko wszelkim naruszeniom niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków zakupu. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania lub Warunkach zakupu, niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu nie będą beneficjentami będącymi osobami trzecimi.

Zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma może, według własnego uznania, modyfikować, dodawać lub usuwać dowolną część niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i w jakikolwiek sposób, publikując zmienione Warunki użytkowania w Witrynie. W żadnych okolicznościach nie możesz zmieniać ani modyfikować niniejszych Warunków użytkowania. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie wszelkich zmian, które wprowadzamy do Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie z tej Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach użytkowania oznacza akceptację zmian.

Zadanie

Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszych Warunków użytkowania lub Warunków zakupu (ani żadnych praw, korzyści lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków) z mocy prawa lub w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, która może zostać wstrzymana według wyłącznego uznania Spółki. Wszelkie próby cesji niezgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Warunkami zakupu będą nieważne. Firma może przenieść niniejsze Warunki użytkowania lub Warunki zakupu, w całości lub w części, na dowolną osobę trzecią według własnego uznania.

Całość umowy i dopuszczalność

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a Firmą w odniesieniu do ich przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między stronami w odniesieniu do takiego przedmiotu. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

W niektórych przypadkach zarówno niniejsze Warunki użytkowania, jak i oddzielny dokument zawierający dodatkowe warunki mogą mieć zastosowanie do usługi lub produktu oferowanego za pośrednictwem tej Witryny („Warunki dodatkowe”). W zakresie, w jakim istnieje konflikt między niniejszymi Warunkami użytkowania a wszelkimi Dodatkowymi warunkami, Dodatkowe warunki będą obowiązywać, chyba że Dodatkowe warunki wyraźnie stanowią inaczej.

Drukowana wersja niniejszych Warunków użytkowania jest dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na lub związanych z korzystaniem z tej witryny w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty i rejestry biznesowe pierwotnie wygenerowane i utrzymywane w formie drukowanej.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub tej Witryny, skontaktuj się z Działem Prawnym Besteffie Limited, wysyłając wiadomość e-mail na adres service@wygwhp.com